Esmas stresstester av europeiska centrala motparter

2020-07-13 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en rapport som beskriver resultatet av genomförda stresstester av samtliga auktoriserade centrala motparter (CCP:er) i Europa.

Stresstesterna, som är den tredje omgången av tester som genomförts av Esma, täcker liksom tidigare tester både kredit- och likviditetsrisker. Därutöver ingick denna gång även scenarier för koncentrationsrisk som syftade till att analysera förluster som kan uppstå när koncentrerade positioner likvideras.

Övergripande visar rapporten att europeiska CCP:er är motståndskraftiga gentemot generella chocker och obestånd. Resultaten för kreditrisker visar skillnader i motståndskraft mellan olika CCP:er under de valda marknadshändelserna, men man har inte identifierat någon systemrisk för centrala motparter på EU-nivå. Däremot indikerar resultaten att koncentrationsrisk kan utgöra en betydande risk för europeiska CCP:er. Specifika åtgärder för att hantera denna typ av risk har vidtagits av de flesta CCP:er men rapporten konstaterar att dessa behöver utvecklas.

Laddar sidan