Förslag på riktlinjer för bedömning av hävstång i alternativa investeringsfonder

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett förslag på riktlinjer för bedömning av risker kopplade till hävstång för alternativa investeringsfonder.

Esmas förslag till riktlinjer gäller bedömningar av systematiska risker kopplade till hävstång. Syftet är att nationella tillsynsmyndigheter i EU ska tillämpa ett konsekvent tillvägagångsätt när de bedömer sådana risker.

De föreslagna riktlinjerna inkluderar

  • gemensamma indikatorer för bedömning av risker kopplade till hävstång
  • instruktioner för hur dessa indikatorer ska beräknas baserat på inrapporterad data under artikel 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD)
  • kvalitativa och kvantitativa beskrivningar av hur indikatorerna ska tolkas.

Synpunkter kan lämnas till Esma till och med 1 september 2020.

Laddar sidan