Ändringar i prospektförordningen – ny prospekttyp

2021-04-07 | Prospekt Nyheter Marknad

En ny, tillfällig, prospekttyp har införts i EU:s prospektregelverk: EU-återhämtningsprospekt. Denna prospekttyp kan användas fram till den 31 december 2022. Här är vad som gäller och hur ansökningar om godkännande går till.

Europeiska unionens officiella tidning offentliggjorde den 26 februari en förordning som ändrar prospektförordningen (EU) 2017/1129. Ändringarna trädde i kraft den 18 mars och innebär bland annat att EU-återhämtningsprospekt införs som en ny, tillfällig, prospekttyp för en begränsad tid. Reglerna för EU-återhämtningsprospekt upphör att gälla den 31 december 2022.

Den nya prospekttypen får endast upprättas för aktier. Vidare kan EU-återhämtningsprospekt endast upprättas av:

  1. Emittenter vars aktier fortlöpande
    1. har tagits upp till handel på en reglerad marknad under som minst de senaste 18 månaderna och som emitterar aktier som är utbytbara mot befintliga, tidigare emitterade aktier, eller
    2. redan har handlats på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag under som minst de senaste 18 månaderna, förutsatt att ett prospekt har offentliggjorts för erbjudandet av dessa aktier, och som emitterar aktier som är utbytbara mot befintliga, tidigare emitterade, aktier.
  2. Erbjudare av aktier som kontinuerligt tagits upp till handel på en reglerad marknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag under som minst de senaste 18 månaderna.

I sammanhanget bör noteras att det inte är tillräckligt att aktierna har varit listade under de senaste 18 månaderna på en MTF-plattform som nu är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. MTF-plattformen behöver redan ha varit en tillväxtmarknad under de senaste 18 månaderna för att emittenten eller erbjudaren ska kunna välja att upprätta ett EU-återhämtningsprospekt.

Det finns ytterligare bestämmelser om möjligheten att upprätta EU-återhämtningsprospekt i ändringsförordningen.

Ansöka om godkännande av EU-återhämtningsprospekt

I och med att ändringarna har trätt i kraft är det nu möjligt att använda den nya prospekttypen.

Finansinspektionen arbetar för närvarande med att uppdatera Prospektwebben så att det ska vara möjligt att ansöka om godkännande av EU-återhämtningsprospekt på motsvarande sätt som för övriga prospekttyper. Under tiden uppmanar FI dem som vill ansöka om godkännande av EU-återhämtningsprospekt att göra ansökan via Prospektwebben och ange aktieprospekt vid ansökan.

När Prospektwebben är uppdaterad kommer korrigeringar att behöva göras i det pågående ärendet. Den handläggare som ansvarar för ärendet kommer lämna att närmare information om detta inom ramen för handläggningen.

Den som vill ansöka om godkännande av ett EU-återhämtningsprospekt ska informera FI minst fem arbetsdagar före det datumet då ansökan planeras att lämnas in. Denna information mejlas till prospekt@fi.se.

Vid ansökan om godkännande av EU-återhämtningsprospekt ska avprickningslistan "Bilaga Va. EU-återhämtningsprospekt" fyllas i, se Blanketter/Prospekt.

Läs mer

Laddar sidan