FI avslår begäran om utlämnande av icke publika blankningspositioner

2021-12-15 | Esma Nyheter Om FI Marknad

Finansinspektionen har den 14 december fattat beslut om att avslå begäran om utlämnande av icke-publika blankningspositioner. De begärda uppgifterna avser korta nettopositioner under 0,5 procent som inte offentliggjorts på FI:s webbplats.

Av blankningsförordningens artikel 9.3 framgår att uppgifter i en anmälan om korta nettopositioner till en behörig myndighet ska säkerställa konfidentialitet för informationen. Vidare framgår av artikel 34.1 att tystnadsplikt gäller för alla fysiska eller juridiska personer som arbetar eller har arbetat för den behöriga myndigheten (FI är behörig myndighet enligt blankningsförordningen). Konfidentiell information som omfattas av tystnadsplikt får vidare enligt sistnämnda artikel inte lämnas ut till annan fysisk eller juridisk person eller myndighet.

Av blankningsförordningen framgår alltså att uppgifter som lämnas i en anmälan om korta nettopositioner ska kunna skyddas av sekretess.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har till FI gett uttryck för att sekretess ska gälla vad avser sådana korta positioner, som ska anmälas men inte offentliggöras i enlighet med förordningen. Det har bland annat framkommit genom ett frågeformulär som Esma har skickat till FI med anledning av att myndigheten tidigare lämnat ut dessa uppgifter. Esmas förfrågan kan utgöra ett inledande steg i misstänkta överträdelser av unionsrätten.

Enligt 15 kap. 1 a § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska sekretess gälla bland annat för uppgifter som en myndighet har inhämtat i syfte att överlämna till ett utländskt organ på grund av en bindande EU-rättsakt, om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det internationella samarbete som avses i rättsakten eller avtalet försämras om uppgiften röjs.

Bestämmelsen infördes i syfte att möjliggöra sekretess inom det internationella samarbetet där specifika sekretessbestämmelser saknas i svensk rätt (prop. 2012/13:192 s 26 f.). FI har inhämtat uppgifterna på grund av en bindande EU-rättsakt, blankningsförordningen. Uppgifterna samlas hos myndigheten och överlämnas kvartalsvis till Esma. FI gör därför bedömningen att uppgifterna omfattas av 15 kap. 1 a § andra stycket OSL.

Mot bakgrund av blankningsförordningens bestämmelser om konfidentialitet, vad Esma gett uttryck för och vad som i övrigt framkommit anser FI att det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det internationella samarbete som avses i blankningsförordningen försämras om uppgifterna om de aktuella uppgifterna röjs. FI:s bedömning är alltså att uppgifterna omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 a § andra stycket OSL.

Laddar sidan