FI tillämpar nya riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism – utom för kontoinformationstjänster

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att vi inte i alla delar kommer att följa EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den 1 mars 2021 publicerade EBA nya riktlinjer för riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2021/02). Riktlinjerna gäller från och med den 7 oktober 2021. Samma dag upphävs de tidigare riktlinjerna om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism (JC/2017/37).

FI:s tillämpning av riktlinjerna

FI har meddelat EBA att vi kommer att följa riktlinjerna med undantag för delar som gäller betaltjänstleverantörer som uteslutande tillhandahåller kontoinformationstjänster (se riktlinje 18). Anledningen till detta är att sådan verksamhet inte omfattas av den svenska penningtvättslagen.

Observera att:

  • Kundbegreppet enligt den svenska lagstiftningen är bredare än det som används i riktlinjerna.
  • Finansiella företag som driver verksamhet som träffas av flera riktlinjer behöver tillämpa samtliga dessa riktlinjer.
  • Företag som tillhandahåller betalningsinitieringstjänster kan (men måste inte) ha affärsförbindelser med både betaltjänstanvändaren och betalningsmottagaren.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.