Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden som ersätter nuvarande allmänna råd (FFFS 2014:11) med samma namn. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

De nya allmänna råden klargör hur kreditgivare under Finansinspektionens tillsyn bör agera för att leva upp till kraven på god kreditgivningssed och på kreditprövning. Bland annat förtydligas vilka uppgifter som bör ingå i underlaget för kreditprövningen, hur de bör hämtas in, kontrolleras och beaktas i bedömningen av konsumentens betalningsförmåga.

Flera av de nya allmänna råden som föreslås motsvarar Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om kreditgivning och övervakning som börjar gälla den 30 juni 2021.

Remisstiden går ut 5 maj 2021.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se. Ange diarienummer 20-20058.

Frågor besvaras av Therese Rosén via mejl therese.rosen@fi.se eller på
telefon 08-408 983 89.

Laddar sidan