Förordning om undantagsdokument börjar gälla snart

2021-03-29 | Prospekt Nyheter Marknad

En ny delegerad förordning med regler om undantagsdokument – som kan vara ett alternativ till prospekt i vissa fall – har nu offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningen börjar gälla den 15 april.

EU-kommissionen antog den 16 december 2020 en delegerad förordning som är kopplad till prospektförordningen (EU) 2017/1129. Den delegerade förordningen innehåller regler om undantagsdokument − dokument som ett företag kan välja att offentliggöra i stället för ett prospekt när det erbjuder värdepapper till allmänheten eller ansöker om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad i samband med ett offentligt uppköpserbjudande, en fusion eller en delning.

Ett undantagsdokument måste offentliggöras för att vissa bestämmelser om undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt i EU:s prospektförordning ska kunna tillämpas, i enlighet med artiklarna 1.4 f eller g och 1.5 första stycket e eller f. Undantagsdokumentet ska beskriva transaktionen och dess inverkan på emittenten.

Den delegerade förordningen har nu granskats av Europaparlamentet och rådet och offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning den 26 mars 2021. Den kommer därmed att träda i kraft den 15 april 2021.

Laddar sidan