Förtydligande om rapportering och meddelande till Finansinspektionen, för institut med mindre omfattande exponeringar mot marknads- och motpartsrisker

FI vill här förtydliga vilka rapporteringskrav som gäller för kreditinstitut och värdepappersföretag sedan tillsynsförordningen ändrades den 28 juni.

Texten är uppdaterad 2021-10-07

Den 28 juni trädde vissa ändringar av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) i kraft. Förändringarna medför bland annat att särskilda rapporteringskrav för marknadsrisk ("FRTB") införs, samt att förändrade regler för beräkning av exponeringsbelopp för motpartrisk i derivat börjar gälla. I samband med dessa regelförändringar införs också vissa undantagsregler som medger lättnader i kraven som rör dels särskild rapportering för marknadsrisk samt dels tillämpning av nya regler för motpartsrisker (artikel 273a). Lättnaderna i regelkraven riktar sig till institut som uppfyller vissa kvantitativa villkor och därigenom anses ha mindre omfattande exponeringar mot marknads- och motpartsrisker. De kvantitativa villkoren framgår av tillsynsförordningen och instituten ska löpande genomföra bedömningar för att säkerställa att villkoren uppfylls.

Särskilda rapporteringskrav för marknadsrisker

Av artikel 430b framgår de särskilda rapporteringskrav för marknadsrisker som gäller för institutens positioner i och utanför handelslagret. Institut med mindre omfattande verksamhet i handelslagret, och institut som i övrigt endast i mindre omfattning är exponerade mot marknadsrisker, medges undantag enligt artikel 325a, från de särskilda rapporteringskraven för marknadsrisk. Undantag medges om vissa kvantitativa villkor uppfylls.

Institut som avser att tillämpa artikel 325a ombeds att skriftligen meddela Finansinspektionen i samband med första rapporteringstillfället. Meddelandet till Finansinspektionen skickas till marknadsrisk@fi.se och ska omfatta kortfattad information om hur institutet säkerställt att kraven i artikel 325a uppfyllts. Observera att artikel 325a även omfattar vissa marknadsrisker utanför handelslagret.

Finansinspektionen upplyser särskilt om följande:

  1. Av artikel 325a.3 framgår att institut ska meddela Finansinspektionen när de beräknar, eller upphör att beräkna, kapitalbaskrav för marknadsrisk enligt artikel 325a tillsynsförordningen.
  2. Av artikel 325a.4 framgår att institut som inte längre uppfyller ett eller flera av kraven i artikel 325a.1 omedelbart, och på samma sätt som beskrivs ovan, ska meddela detta till Finansinspektionen.
  3. Utöver vad som framgår av (1) och (2) ovan behöver ingen löpande anmälan göras till Finansinspektionen. Men observera att tröskelvärden för marknadsrisk löpande ska rapporteras i mall C 90:00. Rapporteringen utgör underlag för om undantag för om undantag för den särskilda rapporteringen enligt 430b föreligger eller inte.

Rapporteringskrav för motpartsrisker

Institut som avser att tillämpa förenklade metoder för beräkning av exponeringsvärde i derivat i enlighet med artikel 273a ombeds att skriftligen meddela detta till Finansinspektionen, i det fall detta inte redan skett. Institut ska även skriftligen meddela Finansinspektionen i de fall kraven för att tillämpa någon av de förenklade metoderna inte uppfylls utifrån den månatliga bedömningen som följer av artikel 273a.3. Meddelandet till Finansinspektionen skickas till marknadsrisk@fi.se och ska omfatta kortfattad information om hur institutet säkerställt att kraven för att få använda förenklade metoder uppfyllts.

Laddar sidan