Rapport från Esma om bankers information om förväntade kreditförluster

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har presenterat en rapport om bankers information om förväntade kreditförluster.

Rapportens syftar till att ge en översikt av bankernas efterlevnad av de internationella redovisningsreglerna IFRS 7 och IFRS 9 vad gäller krav kopplade till förväntade kreditförluster.

Rapporten bygger på en skrivbordsundersökning av 44 årsredovisningar för år 2020 från 21 länder.

Rapporten ger rekommendationer till emittenter om hur tillämpningen av de aktuella kraven kan förbättras. Emittenter, revisorer och revisionskommittéer förväntas beakta resultatet av rapporten vid upprättande och revision av de finansiella rapporterna.