FI förtydligar om anmälningar om uppdragsavtal

2023-01-17 | Fond Nyheter Marknad

Med anledning av Esmas riktlinjer om utkontraktering till molntjänstleverantörer vill FI lämna följande förtydliganden om hur anmälningar om uppdragsavtal till FI ska göras. Förtydligandet vänder sig till fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder och värdepappersinstitut.

Finansinspektionen meddelade den 24 augusti 2021 att FI tillämpar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer för utkontraktering till molntjänstleverantörer (ESMA50-164-4285).

Om ett fondbolag, en förvaltare av alternativa investeringsfonder eller ett värdepappersinstitut avser att uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner i enlighet med 4 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF), 8 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF), eller 8 kap. 22 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV) ska det anmälas in till FI som en anmälan om uppdragsavtal.

Om uppdragsavtalet gäller utkontrakteringslösningar om molntjänster som rör en kritisk eller viktig funktion, ska anmälan, utöver vad som gäller för uppdragsavtal enligt LVF, LAIF och LV, även innehålla vad som framgår av Esmas riktlinje 8.

Det är bolagens ansvar att bedöma om ett uppdragsavtal ska anmälas in till FI i enlighet med 8 kap. 14 § LAIF, 4 kap. 7 § LVF eller 8 kap. 22 § LV.

Det följer av riktlinjerna att företagen bör ha sett över och ändrat befintliga uppdragsavtal om molntjänster så att de tar hänsyn till riktlinjerna senast den 31 december 2022.

Om granskningen av uppdragsavtal om molntjänster för kritiska eller viktiga funktioner inte var färdig till den 31 december 2022 ska företagen informera behöriga myndigheter om detta, samt om vilka åtgärder som planeras för att fullgöra granskningen eller den eventuella utträdesstrategin