Förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya rapporteringsregler för finansiella konglomerat

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Anledningen till förslaget är att Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeförordning som innehåller rapporteringsmallar för de uppgifter om betydande riskkoncentrationer och interna transaktioner som finansiella konglomerat ska rapportera. FI:s förslag innebär att föreskrifterna anpassas till förordningen genom att de delar som reglerar samma sak i förordningen tas bort. Ändringarna föreslås träda i kraft den 5 juli 2023.

Rapporteringsreglerna i förordningen ska tillämpas från och med den 31 december 2023.

Synpunkter på förslaget

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 2 maj 2023. Ange diarienummer FI dnr 23-3633.

Frågor om remissen besvaras av Matilda Strömberg på tfn 08-408 982 18 eller mejladress matilda.stromberg@fi.se.