Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förslaget innebär vissa lättnader för företagen och ligger i linje med riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten (EBA) om efterlevnadskontroll och rollen och ansvarsområdena för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism från juni 2022.

Förslaget innebär att kravet på att varje företag ska utse en centralt funktionsansvarig tas bort. I stället ska företaget göra en bedömning om det är motiverat att utse en sådan med hänsyn till verksamhetens storlek och art. Ett företag som inte utser en centralt funktionsansvarig ska säkerställa att det finns en funktion för regelefterlevnad som ansvarar för att företagets skyldigheter enligt penningtvättsregelverket genomförs och verkställs i verksamheten.

Förslaget innebär även att en centralt funktionsansvarig regelbundet och minst årligen ska lämna en rapport om företagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism och att företaget ska kunna uppdra åt annan att utföra flera av funktionens uppgifter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 26 mars 2024.