Förslag till ändrade föreskrifter om positionslimiter

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter.

Ändringarna innebär att de nuvarande positionslimiterna ersätts med en ny positionslimit för nya och mindre jordbruksråvaruderivat i enlighet med artikel 17.1 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1302.

Därutöver föreslår FI att bilagan till föreskrifterna upphävs. Bakgrunden till de föreslagna ändringarna är framför allt att de EU-rättsliga regelverken som föreskrifterna knyter an till har ändrats och i vissa delar upphävts. Syftet med ändringarna är därmed att föreskrifterna ska stämma bättre överens med gällande regelverk för råvaruderivat och dess syfte, samt att de ska återspegla de faktiska förhållandena på råvaruderivatmarknaden.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Frågor om remissen besvaras av Natalina Nassar på telefon 08-408 982 68 eller e-post natalina.nassar@fi.se.
Lämna skriftliga synpunkter på förslagen till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se senast den 16 oktober 2023. Ange diarienummer 22-14023.