Konsumenternas ställning på bankmarknaden kan stärkas

För att stärka konsumenternas ställning på bankmarknaden vill Finansinspektionen se att alla banker erbjuder digitala amorteringsunderlag. FI kommer också fortsatt att utreda hur konsumenterna kan få enklare och mer jämförbar information samt hur de ytterligare kan påverka sina villkor. Det skriver vi i en rapport till regeringen i dag och skickar samtidigt ett förslag om digitala amorteringsunderlag på remiss.

FI har fått i uppdrag att se över hur konsumenternas ställning på bankmarknaden kan stärkas, med fokus på bolån och sparkonton. I den rapport som i dag skickas till regeringen konstateras att konsumenterna möter ett antal hinder när de står inför sina beslut på bankmarknaden och att kundrörligheten är låg, särskilt bland kunder med bolån. Samtidigt bedöms konsumenternas ställning i Sverige vara god i en internationell jämförelse.

Om konsumenternas möjlighet att påverka sina villkor blir större stärker det deras ställning på bankmarknaden. Ett sätt att öka möjligheten till påverkan är att bankerna gör det lättare att få tillgång till det så kallade amorteringsunderlaget, som behövs för att flytta ett bolån till en annan bank. Därför föreslår vi att det alltid ska vara möjligt att få amorteringsunderlaget digitalt på begäran och skickar ett förslag om detta på remiss i dag.

− Kunder upplever att det kan vara svårt att påverka sin situation och att det kan vara besvärligt att flytta sitt bolån. En orsak bedöms vara att banker av olika anledningar försenar eller försvårar för kunderna att få ut amorteringsunderlaget. Digitala underlag skulle kunna öka rörligheten och därmed konkurrensen mellan bankerna, säger Magnus Karlsson, avdelningschef på Finansinspektionen.

Nyligen presenterade dessutom en utredning ett förslag för att ändra reglerna för ränteskillnadsersättning, efter en begäran till regeringen från FI. Det ser vi som ett viktigt steg för att förbättra konsumenternas ställning.

Vidare konstateras i rapporten att kunderna upplever att de får för mycket information och att bankerna använder olika begrepp. Det försvårar konsumenternas förståelse och jämförelser mellan erbjudanden. Här ser vi ett behov för relevant och pedagogisk information samt mer enhetlig vägledning.

FI kommer att arbeta med ett antal tänkbara åtgärder för att konsumenterna ska få enklare, tydligare och mer ändamålsenlig information. Ett exempel är att vi avser att tydligare belysa och även kommunicera den faktiska genomsnittsräntan för bolån.

Dagens rapport är den första av två. Senast i maj 2024 återkommer vi med slutredovisning av uppdraget.