Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

FI remitterar ett tillägg till den tidigare remissen Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

FI remitterade den 10 oktober 2023 förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Remisstiden löpte ut den 31 oktober 2023 och förslaget bereds för närvarande inom Finansinspektionen. De nya föreskrifterna och allmänna råden är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2024.

Finansinspektionen kompletterar den tidigare remissen med följande förslag:

det förtydligas i en särskild bestämmelse vilka befattnings¬havare som enligt föreskrifterna och de allmänna råden ska anses ingå i ledningen för en juridisk person;

  1. det förtydligas i en särskild bestämmelse vem som enligt föreskrifterna och de allmänna råden ska anses vara behörig före¬trädare för en juridisk person;
  2. särskilt anpassade bilagor ska ingå i föreskrifterna – 1 a "Ägarprövning – fysisk person", 1 b "Ägarprövning – juridisk person", 1 c "Lämplighetsprövning av ledningspersoner i ett ägar-företag" och 2 "Lämplighetsprövning av fysiska personer och av ledningspersoner hos juridiska personen" – i stället för en hänvisning till bilagorna till Finans¬inspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägar¬lednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag, och
  3. det görs vissa undantag från uppgiftsskyldighet för juridiska per¬soner som står under Finansinspektionens tillsyn, för fysiska och juridiska personer som tidigare har ägar- eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller av en annan behörig myndighet inom EES, och om Finansinspektionen beslutar om undantag i ett enskilt fall.

Synpunkter på förslagen

Skriftliga synpunkter på tilläggsremissen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 23 november 2023. Ange diarienummer FI dnr 23-16683.

Finansinspektionen bjuder in till ett särskilt remissmöte den 23 november 2023 kl. 10.30–11.30 för de remissinstanser som vill lämna muntliga syn¬punkter på tilläggsremissen. Anmälan till remissmötet ska göras till nedanstående kontaktpersoner senast den 22 november 2023 kl. 12.00.

Frågor om remissen besvaras av Alisa Krioga på e-post alisa.krioga@fi.se eller på telefon 08-408 982 49, alternativt av Erika Österberg på e-post erika.osterberg@fi.se eller på telefon 08-408 981 29.