Företagens tillämpning av internationella redovisningsregler (2006:2)

2006-02-20 | Redovisning Rapporter

Från och med 2005 ska noterade företag – finansiella och andra – i hela EU tillämpa nya internationella redovisningsregler (IAS/IFRS) i koncernredovisningen. En gemensam plattform av regler ska bidra till en mer enhetligt tillämpning av valda redovisningsprinciper, oavsett koncernens verksamhet eller nationella tillhörighet.

De utökade valmöjligheterna gör dock att det blir svårare att jämföra koncernernas finansiella rapporter. Därför bör svenska branschföreträdare, så långt det går, verka för en likartad presentation av finansiell information.

Laddar sidan