Kvartal 2, 2013: Ökade rörelseresultat

2013-09-06 | Rapporter Bank

Samtliga bolagsgrupper, förutom sparbankerna, redovisade ett högre rörelseresultat under det andra kvartalet 2013 jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet i storbankerna uppgick under det andra kvartalet till knappt 23 miljarder kronor.

Den årliga tillväxttakten i storbankernas utlåning till svensk och utländsk allmänhet ökade och uppgick vid utgången av det andra kvartalet till 1,3 procent. Storbankernas utlåningstillväxt till svenska hushåll uppgick till 5,2 procent i årstakt. Samtidigt dämpades storbankernas utlåningstillväxt mot svenska företag.

Inlåningen från svenska hushåll fortsatte öka och inlåningstillväxten var särskilt hög i de mindre kreditmarknadsbolagen.

 

Förändringar av Kreditmarknadsbarometern
och statistikbilagan

Från och med kvartal 1, 2013 har vi förbättrat Kreditmarknadsbarometerns statistikbilaga. Alla tidsserier redovisas med kvartalsdata för de senaste tio åren (förutom kapitaluppgifter där historiska siffror inte är jämförbara). Kreditmarknadsbarometern är något kortare och fokuserar nu på ett antal väsentliga uppgifter. I Statistikbilagan är antalet diagram oförändrade.

Laddar sidan