Försäkringsbarometern 1, 2014: Solvenskvoterna minskar

2014-09-25 | Rapporter

Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna har försämrats något under det första halvåret 2014. Solvenskvoterna minskade för livförsäkringsföretagen men höll sig nästan på samma nivå för skadeförsäkringsföretagen. Inget företag rapporterade en solvenskvot under 1 per den 30 juni 2014.

För livförsäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna försämrades också trafikljuskvoterna under första halvåret 2014. Kapitalbufferten ökade något, men kapitalkravet desto mer vilket ledde till en försämrad kvot. Även skadeförsäkringsföretagen rapporterade en något försämrad trafikljuskvot.

Laddar sidan