Försäkringsbarometern 2, 2013: Solvensen fortsätter förbättras

2014-04-24 | Rapporter

Solvenssituationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna förbättrades även under det andra halvåret 2013. Solvenskvoterna ökade för såväl livförsäkringsföretagen som för skade­försäkringsföretagen.

För livförsäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna försämrades trafikljuskvoterna under samma period, huvudsakligen på grund av den nya modell för diskonteringsräntan och de påföljande förändringarna av trafikljusmodellen som FI beslutade om under 2013. Skade­försäkringsföretagen rapporterade en oförändrad trafikljuskvot.

Under fjärde kvartalet 2013 genomförde FI två större förändringar i trafikljusmodellen, genom dels ett nytt stresstest för ränta, dels en förändring i försäkringstekniska avsättningar som innebar att en explicit riskmarginal infördes. Även beräkningen för diskonteringsräntan förändrades under fjärde kvartalet 2013. Dessa förändringar ledde sammantaget till att trafikljuskvoterna försämrades för framför allt företag med längre försäkringsåtaganden.

Laddar sidan