Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor

2015-11-18 | Rapporter Försäkring

FI bedömer att svenska livföretag kan hantera ett fortsatt lågt ränteläge, efter att ha granskat ett antal utvalda företag.

Nuvarande garanterade pensionsåtaganden kan uppfyllas så länge placeringstillgångarna – såväl räntebärande som övriga – behåller sitt värde och utan någon framtida avkastning. För att även uppfylla solvenskraven i ett fortsatt lågt ränteläge krävs dock en viss framtida avkastning på övriga icke räntebärande placeringstillgångar.

Företagen i undersökningen har generellt sett en utvecklad analys och en god kännedom om riskerna. Även styrdokument och rapportering håller god kvalitet. Det finns dock exempel där analysen är svagare och kan förbättras.

Ett fortsatt lågt ränteläge medför däremot att sårbarheten för andra risker ökar väsentligt. En ogynnsam utveckling på till exempel aktiemarknaderna kan medföra solvensproblem, vilket resultaten av det europeiska stresstestet 2014 visar.

Att kunna möta åtagandena i ett scenario med både långvarigt låga räntor och fallande tillgångspriser ställer höga krav på företagens riskhantering. Riskerna med ett fortsatt lågt ränteläge och bolagens finansiella styrka i ett sådant scenario kommer även fortsättningsvis att vara i fokus för FI:s tillsyn.

Laddar sidan