Den kommersiella fastighetsmarknaden och finansiell stabilitet

Den kommersiella fastighetsmarknaden är viktig för den finansiella stabiliteten. Fastighetsföretagens finansiella ställning är i dagsläget god, men många företag är sårbara för högre räntor och en svagare ekonomisk utveckling.

I en svår finansiell stress kan problem i den kommersiella fastighetssektorn orsaka betydande kreditförluster i de svenska bankerna. Det kapital som bankerna har för att täcka riskerna i utlåning till kommersiella fastigheter understiger de förluster som kan uppstå under en sådan stress. Även om bankernas samlade kapital och motståndskraft är tillfredsställande bedömer FI att bankerna behöver ha mer kapital för att täcka riskerna i sin fastighetsutlåning.

FI kommer därför under hösten 2019 att besluta om åtgärder som innebär krav på att bankerna ska ha kapital som täcker riskerna i utlåningen till kommersiella fastighetsföretag.

Läs mer

Laddar sidan