Skadereglering vid personskada – en uppföljning

2019-04-11 | Rapporter Försäkring

Försäkringsföretagen har påbörjat insatser för att utveckla systemstöd, kundkommunikation och kvalitetssäkring sedan FI gav ut den förra rapporten om personskadereglering 2017.

FI har frågat tio försäkringsföretag och Svensk Försäkring om de har vidtagit eller planerat att vidta åtgärder inom områdena handläggning, kompetens, systemstöd, individuell information till skadelidande och kvalitetssäkring sedan den förra rapporten.

De tillfrågade företagen har vidtagit ett antal åtgärder, särskilt när det gäller systemstöd, kundkommunikation och kvalitetssäkring. Utveckling av systemstöden underlättar för att handläggningen av skadeärenden ska bli korrekt och enhetlig, enligt FI:s bedömning. Samtidigt ger det bättre förutsättningar för kvalitetssäkring, uppföljning och analys. FI menar att det är angeläget att berörda företag prioriterar de åtgärder som krävs för att modernisera systemstödet. I annat fall kan det ta alltför många år innan åtgärderna får fullt genomslag i skaderegleringen.

FI ser positivt på att försäkringsbranschen har påbörjat insatser, särskilt mot bakgrund av den korta tid som har förflutit sedan den förra rapporten. FI fortsätter att följa utvecklingen och anpassar tillsynen efter vad som händer i branschen.

Läs mer

Laddar sidan