FI svarar EU-kommissionen om effekter av kapitaltäckningsregler (CRR och CRD4)

Finansinspektionen har tillsammans med Finansdepartementet och Riksbanken lämnat svar till EU-kommissionen om införandet av kapitaltäckningsförordningen (CRR) och kapitaltäckningsdirektivet (CRD 4) och konstaterar att ett stabilt banksystem är en förutsättning för en välfungerande kreditmarknad.

FI har tillsammans med Finansdepartementet och Riksbanken lämnat svar till EU-kommissionen om vilka effekter införandet av kapitaltäckningsförordningen (CRR) och kapitaltäckningsdirektivet (CRD 4) har lett till, särskilt när det gäller företagens möjligheter att få banklån.

De svenska myndigheterna konstaterar att ett stabilt banksystem är en förutsättning för en välfungerande kreditmarknad. Det gäller särskilt för små och mellanstora företag, som ofta inte har tillgång till andra finansieringskällor än banker.

De svenska myndigheterna anser att förändringar av kapitalkraven behöver föregås av grundliga konsekvensanalyser, för att inte äventyra den långsiktiga finansiella stabiliteten inom EU.

Strävan att förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag bör inriktas på att genomföra redan beslutade reformer och att beakta de förslag som tagits fram inom ramen för EU:s kapitalmarknadsunion.

Läs mer

Laddar sidan