Avgifter för prövning av ansökningar om värdepapperisering

2018-07-13 | Remissvar Marknad Bank

Finansinspektionen tillstyrker promemorians lagförslag.

I Finansdepartementets promemoria förslås att FI blir behörig myndighet att pröva ansökningar enligt EU:s förordning om värdepapperisering samt att FI ska ha ett omfattande ansvar för tillsynen över de subjekt som deltar i värdepapperiseringen. FI ställer sig positivt till förslaget.

I promemorian föreslås även att FI ska få ta ut avgift för prövningar av ansökningar som följer av EU:s förordning om värdepapperisering och att regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna. FI har inga synpunkter i denna del.

Laddar sidan