Promemorian Ingripande mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag.

FI tillstyrker förslaget som i huvudsak innebär att FI ska kunna ingripa mot utländska kreditinstitut och kreditförmedlare som hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som driver filial i Sverige om de överträder lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

Laddar sidan