Remissvar: Förslag till ändring i riksbankslagen

Riksbanken vill ha en ändring av riksbankslagen och att riksdagen ska ge Riksbanken rätt att avsätta 30 miljoner kronor per år för att få Bank for International Settlements (BIS) att etablera en innovationshubb i Sverige för att stödja utvecklingen på fintech-området. FI ser positivt på BIS initiativ men vill att Riksbanken tar fram ett mer utförligt beslutsunderlag för riksdagen.

FI välkomnar BIS initiativ att fördjupa det internationella samarbetet kring finansiella innovationer. FI kan även se fördelar med Riksbankens förslag att försöka få en innovationshubb till Sverige med inriktning på det nordisk-baltiska området. FI efterlyser dock ett mer utförligt beslutsunderlag som tydligare visar varför just denna satsning bör prioriteras. Genom att det inte klart framgår hur hubben är tänkt att arbeta är det svårt att bedöma vilka effekter den kan få.

Det är även oklart hur samarbetet med tillsynsmyndigheterna ska fungera. Att tillsynsmyndigheternas kunskaper tas till vara och att de kan påverka arbetet är en viktig förutsättning för att hubben ska få de gynnsamma effekter som anges i förslaget. Det gäller särskilt i frågor som rör regelgivning och tillsyn, där centralbankerna i regionen i många fall inte har egen kompetens. FI anser därför att Riksbanken i underlaget för riksdagens beslut bör förtydliga hur ett sådant samarbete ska säkerställas.

Laddar sidan