Ändrade regler om säkerställda obligationer

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslagen i utredningen Ändrade regler om säkerställda obligationer (SOU 2020:61).

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till lagändringar som följer av ett nytt EU-regelverk om säkerställda obligationer. Förslagen innebär framför allt ändringar i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (LUSO).

Sverige har sedan många år en stor, likvid och standardiserad marknad för säkerställda obligationer. I svensk rätt finns krav för utgivning av säkerställda obligationer som ger ett gott investerarskydd. Det som tillkommer till följd av de nya EU-reglerna är i första hand informations- och rapporteringskrav samt krav på en särskild likviditetsbuffert. De ändringar som utredningen föreslår är avsedda att ytterligare förbättra funktionssättet hos den svenska marknaden för säkerställda obligationer och den nuvarande svenska regleringen.

FI delar utredningens uppfattning att de gällande svenska reglerna i huvudsak är ändamålsenliga. Kraven är i viktiga avseenden hårdare än i det nya EU-regelverket. FI ställer sig därför bakom utredningens val av utgångspunkt, nämligen att inom de ramar som sätts av direktivet värna en redan väl fungerande marknad.

FI anser också att de vägval utredningen har gjort i allt väsentligt överensstämmer med detta syfte. Därutöver föreslår FI att möjligheten att tillåta löptidsförlängning även när ett institut är satt i resolution ska övervägas i beredningen av förslaget.

Laddar sidan