Remissvar: Gränsöverskridande distribution av fonder

2021-09-17 | Fond Remissvar Marknad Bank

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak promemorians förslag.

Vi har kommentarer om tillhandahållande av vissa lokala funktioner i värdlandet, sonderande marknadsföring, upphörande av gränsöverskridande marknadsföring, samt ändringar av uppgifter efter det att gränsöverskridande marknadsföring har upphört.

Laddar sidan