Remissvar på Riksgäldens förslag Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) − tillämpning och policy

FI avstyrker Riksgäldens förslag att pelare 2-vägledningen i kapitalregelverket ska påverka nivån på MREL.

Finansinspektionen (FI) har lämnat ett remissvar till Riksgälden om tillämpningen av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL). Kravet rör hur kapitalet i en bank som gjort stora förluster och satts i resolution ska kunna byggas upp igen.

FI vänder sig mot Riksgäldens förslag att pelare 2-vägledningen i kapitalregelverket ska påverka nivån på MREL. MREL bör utformas med hänsyn till att de kapitalkrav som gäller i normala tider ska fungera som avsett och – tillsammans med MREL – bidra till det överordnade målet finansiell och samhällsekonomisk stabilitet. Inte minst är det viktigt att värna buffertfunktionerna i kapitalkraven, som bland annat syftar till att en bank ska kunna ta vissa förluster utan att dra ner verksamheten.

Riksgäldens förslag gör att det som i kapitaltäckningsreglerna är en fullt disponibel buffert via MREL blir ett bindande krav och bör därför inte genomföras.