Cosa Försäkrings tillstånd återkallas

2016-12-13 | Sanktioner Försäkring

Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet att driva försäkringsrörelse för Cosa Försäkrings AB i likvidation.

FI:s beslut gäller med omedelbar verkan. Cosa Försäkrings AB i likvidation upphörde med nyteckning av försäkringar år 1999 och gick i frivillig likvidation år 2001.

Cosa Försäkrings AB i likvidation uppfyller inte det lagstadgade minimikapitalkravet. FI bedömer att den finansiella saneringsplanen är uppenbart otillräcklig. Därför återkallas tillståndet att driva försäkringsrörelse.

Företagets försäkringsbestånd bestod den 30 september 2016 av 19 icke reglerade skador samt cirka 170 livräntor, det vill säga försäkringsavtal där det pågår löpande månatliga utbetalningar.

FI beslutar också att Cosa Försäkrings AB i likvidation får fortsätta driva sådan tillståndpliktig försäkringsrörelse som behövs för att avvecklingen ska kunna ske under ordnade former och utan att försäkringstagarnas intressen äventyras. Likvidatorn fortsätter sitt arbete med att avveckla verksamheten.

Laddar sidan