Solidar Fonder får varning och sanktionsavgift

2018-04-18 | Sanktioner

Finansinspektionen ger Solidar Fonder en varning. Solidar Fonder ska betala en sanktionsavgift på tio miljoner kronor.

Solidar Fonder har haft bristfälliga rutiner och har vidtagit otillräckliga åtgärder för att hantera intressekonflikter. Bolaget har även haft bristfälliga rutiner och har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse och uppnår bästa möjliga resultat samt agerar på ett sätt som innebär att omotiverade kostnader inte uppstår för andelsägarna. Vidare har bolaget haft bristfälliga rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering av fonderna.

Överklagande till förvaltningsrätten

Solidar Fonder AB överklagade Finansinspektionens beslut till förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrättens dom 

Förvaltningsrätten avslog överklagandet. 

Överklagande till kammarrätten

Förvaltningsrättens dom har överklagats till kammarrätten.

Laddar sidan