Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift

2024-06-19 | Betalningar Sanktioner

Finansinspektionen (FI) ger Loomis Sverige (Loomis) en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av penningtvättsregelverket.

FI har undersökt hur Loomis i sin uppräkningsverksamhet har följt vissa centrala bestämmelser i penningtvättsregelverket. Undersökningen visar att företaget har överträtt flera av dem.

Loomis har haft brister i sin allmänna riskbedömning, som är av central betydelse för arbetet med att förhindra penningtvätt. Bedömningen av geografiska risker har varit otillräcklig och företaget har inte heller i tillräcklig utsträckning beaktat vilka kunder som driver kontantintensiv verksamhet och riskerna med dem.

Även Loomis riskbedömningar av kunder har varit bristfälliga, eftersom företaget inte har gjort individuella bedömningar av om kunderna driver kontantintensiv verksamhet och vilka risker som förknippas med den typen av verksamhet. Det har också funnits brister i Loomis grundläggande och skärpta åtgärder för kundkännedom. I vissa fall har företaget inte hämtat in några uppgifter alls om sina affärsförbindelser. Under undersökningsperioden har Loomis hanterat kontantinsättningar på 11,7 miljarder kronor från utländska banker, som företaget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att kontrollera varifrån de kommer.

– Riskerna för penningtvätt är särskilt höga i kontantintensiva företag. Det ställer långtgående krav på sådana företag att vidta åtgärder för att förhindra att de kan utnyttjas för kriminella syften. Loomis, som har en central roll i kontanthanteringskedjan i Sverige, har överträtt vissa centrala bestämmelser i penningtvättslagen under en period som inte varit kortvarig. Därför är det motiverat att ge företaget en kännbar sanktionsavgift, säger Daniel Barr, generaldirektör på FI.

FI bedömer att det finns anledning att se strängt på överträdelserna. Överträdelserna är dock inte sådana att det finns skäl att återkalla Loomis tillstånd eller meddela bolaget en varning. FI anser att det är tillräckligt att ge Loomis en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor.


Presstjänst
(Ej sms)