Erik Thedéen: Växande fondmarknad ställer krav på öppenhet

”FI har vid flera tillfällen sett att fondbolagen inte hanterar intressekonflikter tillräckligt väl. För att upprätthålla allmänhetens förtroende behövs en bättre hantering av intressekonflikter”, sa Erik Thedéen, generaldirektör på FI, på Fonddagen 2018.

  • Datum: 2018-05-21
  • Talare: Generaldirektör Erik Thedéen
  • Möte: Fonddagen 2018

Thedéen inledde med att notera att den svenska fondmarknaden är stor. Det beror på att svenskar sedan länge gärna sparar i fond och inte bara på bank. Förvaltarna har ett stort ansvar när de förvaltar sparares medel. För att se till att det ansvaret tas på bästa sätt finns ett omfattande regelverk.

En central regel är att förvaltarna ska identifiera och hantera intressekonflikter. Enligt fondlagstiftningen ska en förvaltare vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att fondandelsägarna påverkas negativt av intressekonflikter. Förvaltare köper ofta tjänster av företag inom koncernen. Då kan intressekonflikter uppstå. FI:s sanktioner och undersökningar visar att vissa bolag inte hanterar intressekonflikter tillräckligt väl.

Thedéen berättade att FI nyligen har publicerat en tillsynsrapport om fondandelsfonder, även kallade fond-i-fond. I denna rapport konstaterar FI att avgiftsnivån ofta är hög i jämförelse med alternativa placeringar och att fondandelsfonder kan vara svåra att förstå för en konsument. Intressekonflikter uppkommer när förvaltaren investerar fondandelsfondens kapital i egna fonder. "Jag tror det är klokt av förvaltarna att noga fundera igenom hanteringen av den här typen av frågor", uppmanade Thedéen.

Thedéen gjorde ett medskick till fondbranschen, "Mitt råd är att stärka och förbättra hanteringen av intressekonflikter. Ett första steg i den riktningen kan vara att bland annat konkretisera situationer som kan utgöra intressekonflikter i fondkoden."

Han välkomnade avslutningsvis den politiska överenskommelsen om att göra om premiepensionssystemet. "Tanken var aldrig att premiepensionssystemet skulle göra det lätt för förvaltare att hitta kunder. Det är spararna som lätt ska att kunna hitta bra fonder", betonade Thedéen. Enligt FI:s bedömning behöver antalet fonder minska radikalt. För förvaltarna gäller det att visa vilka som är bäst. Bara de bästa fonderna bör släppas in för att premiepensionssystemets syfte ska kunna uppnås. Alla ska kunna kan få en trygg pensionsinkomst, även de utan intresse för och kunskaper om pensions- och fondsparande.

Läs mer

Laddar sidan