FI tillämpar nya EU-riktlinjer om komplexa skuldinstrument och strukturerade insättningar

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, att FI avser att tillämpa Esmas riktlinjer om komplexa skuldinstrument och strukturerade insättningar när Mifid 2-direktivet har implementerats i svensk rätt.

Den 4 februari 2016 publicerade Esma riktlinjer (ESMA/2015/1787) baserade på EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument 2014/65/EU (Mifid 2-direktivet). Syftet med dessa riktlinjer är att närmare ange kriterierna för bedömning av i) skuldinstrument som innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förbundna risken och ii) strukturerade insättningar som innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå risken avseende avkastning eller kostnaden för att avsluta en produkt i förtid.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan