Justering av reglerna om transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Den 29 juni 2016 publicerades Benchmarkförordningen (EU) 2016/1011. Artikel 56 i Benchmarkförordningen justerar artikel 19 i (EU) 596/2014 MAR i vissa avseenden. Bland annat berörs bestämmelser i artikel 19.1a om anmälningskrav gällande , artikel 35 kompletteras genom hänvisning till artikel 38 och artikel 38 ändras genom tillägg.

Vi vill uppmärksamma er på att den svenska versionen av artikel 56.1b inte blivit helt tydlig.

På svenska lyder den :
Vid tillämpningen av led b behöver transaktioner med aktier eller skuldinstrument från en emittent, eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dessa, som utförs av personer i ledande ställning i ett företag för kollektiva investeringar där personen i ledande ställning, eller denne närstående personer, har investerat, inte anmälas om personen i ledande ställning i företaget för kollektiva investeringar agerar med full handlingsfrihet, vilket utesluter att vederbörande får instruktioner eller råd avseende portföljsammansättningen direkt eller indirekt från investerare i det företaget för kollektiva investeringar.

Formuleringen personer i ledande ställning i ett företag för kollektiva investeringar avser inte Mar:s definition av person i ledande ställning. Den engelska texten använder ordet manager istället för definitionen person discharging managerial responsibilites.

Laddar sidan