Förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av att en ny penningtvättslag föreslås träda i kraft.

Föreskrifterna innehåller nya krav på identitetskontroll samt funktioner för regelefterlevnad och intern kontroll. FI ställer även krav på att företagen ska lämna nödvändiga uppgifter för att myndigheten ska kunna riskklassificera dem.

Föreskrifterna är ett led i genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet, som ska förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.

De föreslagna föreskrifterna gäller för samtliga finansiella företag som omfattas av lagförslaget och står under FI:s tillsyn. Föreskrifterna föreslås träda i kraft samtidigt med den nya lagen, den 26 juni 2017.

Frågor om remissen besvaras av Jenny Stenhammar Gothnier på tfn 08-408 981 84 eller e-post jenny.stenhammargothnier@fi.se, eller av Fredrik Hulting på tfn 08-408 984 53 eller e-post fredrik.hulting@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 8 maj 2017. Ange diarienummer 16-2467.

Laddar sidan