Rapportera misstänkta transaktioner

2017-01-31 | Nyheter Penningtvätt

FI skickar i dag brev och broschyrer till samtliga företag under tillsyn om kravet på att rapportera in misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. För att nå så många som möjligt finns broschyren på ytterligare fem språk: engelska, persiska, arabiska, finska och franska. Det finns också två kortare informationsfilmer med både svenskt och engelskt tal.

Målet med utskicket är både att öka förståelsen för regelverket och att ge konkret vägledning i hur man som företag under tillsyn följer de krav som finns på att rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är också att öka rapporteringen av misstänkta transaktioner samt öka kvaliteten på själva rapporteringen.

Broschyrerna och filmerna är framtagna tillsammans med de myndigheter som ingår i Samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism*. Dessa myndigheter distribuerar i sin tur broschyren till alla sina verksamhetsutövare och företag under tillsyn, sammanlagt närmare 18 000 stycken.

Att det finns ett behov av ökad kunskap om penningtvättsregelverkets krav har bland annat uppmärksammats i de nationella riskbedömningarna om penningtvätt och terrorismfinansiering och i den nationella strategin för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Samordningsorganet har under det senaste året fokuserat på problematiken av att rapportering av misstänkta transaktioner i många sektorer är väldigt låg men också på hur kvaliteten kan ökas hos de verksamhetutövare som faktiskt rapporterar. Därför har denna vägledningsbroschyr tagits fram som innehåller bland annat riskfaktorer och hypotetiska grafiska scenarior av olika typer av brottsupplägg.

Ska du rapportera?

Om du står under FI:s tillsyn ska du känna till regelverket samt rapportera misstänkta transaktioner. I listan nedan hittar du broschyrer och filmer som berättar mer om hur och vad du ska rapportera.

* Samordningsorganet består av representanter från Bolagsverket, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Finanspolisen, Lotteriinspektionen, Revisorsnämnden, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen samt länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

Laddar sidan