Brexit och konsekvenser för svenska företags clearing

2018-10-05 | Nyheter Marknad Bank

Storbritanniens beslut att lämna EU (brexit) den 29 mars 2019 får flera konsekvenser för den svenska finansmarknaden.

Den på kort sikt enskilt viktigaste konsekvensen som FI konstaterar i sin rapport om brexit är att clearingorganisationen London Clearing House Ltd (LCH) kommer att bli en aktör från tredjeland och att förutsättningarna för clearing därmed kan komma att ändras. Detta har stor betydelse för svenska företags räntederivathandel som i sin tur är av avgörande vikt för att den svenska finansmarknaden ska fungera väl.

Över 90 procent av räntederivathandeln i svenska kronor clearas genom LCH. När LCH blir en tredjelandsaktör kan det få som följd att svenska företag inte längre kan använda LCH för clearing av nya OTC-derivat med clearingkrav. Därtill finns osäkerhet kring kraven på redan ingångna kontrakt. En förändrad status för LCH kan därmed innebära olägenheter och merkostnader för de svenska bankerna.

Det är nu mindre än sex månader kvar tills Storbritannien träder ur EU och EU-länderna och Storbritannien har ännu inte nått en överenskommelse om hur det ska ske. Detta betyder att det i dagsläget är osäkert vilken status LCH kommer att ha efter brexit.

Mot denna bakgrund uppmanar FI de företag som direkt och indirekt bedriver clearing hos LCH att förbereda sig för ett scenario där LCH inte blir en godkänd central motpart efter brexit.

Sådana förberedelser bör innefatta en bedömning av de sannolika konsekvenserna på likviditet och solvens och att konsekvenserna beaktas i kapital- och likviditetsplaneringen. Företagen bör också göra en bedömning av om affärsmodellen och affärsstrategin påverkas av detta och vilka förberedelser eller åtgärder som i så fall behöver vidtas med syfte att minska och hantera eventuella negativa effekter.

Dessa förberedelser ska ingå i företagets kontinuitetsplan för brexit som också kan komma att inhämtas av FI.

Läs mer

Laddar sidan