Ändringar i marknadsmissbruksreglerna från den 1 januari 2021

Den 1 januari 2021 kommer vissa ändringar av marknadsmissbruksförordningen (Mar) att träda i kraft. Ändringarna är föranledda av förordningen att främja handelsplatser för små och medelstora företag (SMEGM-förordningen) och handlar bland annat om insiderförteckningar och likviditetsavtal.

Vissa ändringar har också gjorts i Mar när det gäller marknadssonderingar (ny artikel 11.1a), uppskjutet offentliggörande (nytt stycke i artikel 17.4) och förtydliganden om insiderförteckningar (artikel 18).

Förslag till tekniska standarder

För att komplettera förordningen har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, tagit fram förslag till så kallade tekniska standarder. De träder i kraft så snart EU-kommissionen har antagit dem. Då framtagandet av dessa tekniska standarder blivit försenat förväntas inte EU-kommissionen anta dem förrän efter den 1 januari 2021.

Förslaget till tekniska standarder finns publicerat på Esmas webbplats i form av en slutrapport: Final Report On the amendments to the Market Abuse Regulation for the promotion of the use of SME Growth Markets.

Lagändringar

I Sverige har riksdagen den 25 november 2020 fattat beslut om vissa ändringar av befintlig lagstiftning som en följd av ändringarna i marknadsmissbruksförordningen. Se Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Handelsplatser för små och medelstora företag

I Sverige finns det tre handelsplatser för små och medelstora företag: Nasdaq First North Growth Market Sweden, Spotlight Stock Market och NGM Nordic SME.

SMEGM-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2115 av den 27 november 2019 om ändring av direktiv 2014/65/EU och förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag

Mer om insiderförteckningar och likviditetsavtal

Laddar sidan