Samråd om nya riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett förslag till reviderade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riktlinjerna pekar ut olika faktorer som företagen ska ta hänsyn till när de bedömer risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i affärsförbindelser och enstaka transaktioner. Riktlinjerna anger också hur företagen ska anpassa omfattningen av sina åtgärder för kundkännedom till den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som de har identifierat.

Synpunkter på förslaget kan lämnas till EBA senast den 5 maj 2020.

Laddar sidan