FI analyserar noteringsprocesser: när börjar Mar tillämpas?

Finansinspektionen har inlett en fördjupad analys av handelsplatsernas noteringsprocesser i Sverige. Syftet är att klargöra vid vilken tidpunkt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) ska börja tillämpas för finansiella instrument som emittenter ansökt om att få upptagna till handel.

Marknadsmissbruksförordningen ska tillämpas på finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad men också på finansiella instrument som en emittent ansökt om att få upptagna till handel på en handelsplats (artikel 2.1a och artikel 19 i Mar). Förordningen börjar enligt bestämmelserna alltså att gälla direkt när en ansökan gjorts och inte först när handelsplatsen bedömer att ansökan är komplett eller har godkänts.

FI anser vidare att regelverket ska tillämpas så att tidpunkten för när Mar ska börja gälla inte är beroende av att en skriftlig ansökan om upptagande av handel har kommit in till handelsplatsen. Det innebär att Mar är tillämplig så snart ansökningsprocessen har inletts.

Bakgrunden till att FI beslutat att genomföra en fördjupad analys är att det behövs en enhetlig tolkning om när Mar blir tillämplig. Noteringsprocesserna ser olika ut på de olika handelsplatserna i Sverige. Det bidrar till osäkerhet om när i noteringsprocessen Mar blir tillämplig på de olika handelsplatserna.

Under den tid arbetet med den fördjupade analysen pågår har FI bedömt att det inte är meningsfullt att göra några uttalanden om de enskilda noteringsprocesserna vid de olika handelsplatserna eller vilket eller vilka moment som är avgörande för när Mar ska börja tillämpas. När analysen avslutas, vilket bedöms ske i september 2021, kommer de ställningstaganden som FI gör med hjälp av analysen att redovisas på FI:s webbplats.

Mer information

Frågan om när Mar är tillämplig har prövats i en dom av Kammarrätten i Stockholm. Finansinspektionens bedömning är i linje med kammarrättens allmänna uttalanden i denna dom. Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen.

Dom i mål nr 4468-19 (Kammarrätten i Stockholm)

Också Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom tagit ställning till från vilken tidpunkt Mar blir tillämplig. Domen är överklagad till Kammarrätten i Stockholm.

Dom i mål nr 14551-20 (Förvaltningsrätten i Stockholm)

Laddar sidan