FI har beslutat om ändringar i två föreskrifter

FI:s styrelse har fattat beslut om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument.

FI utökar tillämpningsområdet för penningtvättsföreskrifterna. De ska även gälla för svenska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som omfattas av EU:s förordning om gräsrotsfinansiering. Bakgrunden är ändringar i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av EU-förordningen. Syftet med FI:s ändringar är att anpassa föreskrifterna till lagändringarna.

Ändringarna i FFFS 2002:11 görs för att anpassa föreskrifterna till ändringar i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV). Ändringarna innebär att företag som driver en reglerad marknad eller en handelsplattform med stöd av 12 kap. 2 § eller 13 kap. 12 § andra stycket 1 LV, eller som tillhandahåller datarapporteringstjänster som så kallade APA-leverantörer eller CTP-leverantörer med stöd av 10 kap. 1 § samma lag, inte längre ska omfattas av föreskrifterna. Dessutom upphävs ett par bestämmelser.

De ändrade föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022.

Laddar sidan