Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår en utökning av tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De ändrade föreskrifterna ska även gälla för sådana svenska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som omfattas av EU:s förordning om gräsrotsfinansiering.

Bakgrunden är att regeringen har föreslagit ändringar i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av EU-förordningen. Syftet med de föreslagna ändringarna är att anpassa föreskrifterna till de föreslagna lagändringarna.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 27 oktober 2021. Ange diarienummer FI dnr 21-19181.

Frågor om remissen besvaras av Johanna Borg på e-post johanna.borg@fi.se eller på telefon 08-408 987 47.