FI kartlägger ersättningar, provisioner och intressekonflikter

Finansinspektionen ska genomföra en fördjupad analys om hur ersättningar från produktbolag, försäkringsföretag och den egna koncernen fördelas i förhållande till den rådgivning som lämnas till kund, samt hur fördelningen ser ut mellan olika produktbolag. Dessutom inhämtar FI uppgifter om ersättningar till anställda försäkringsförmedlare för att ge en bättre bild av drivkrafterna bakom distributionen.

Inledningsvis inhämtas detaljerad information om ersättningar från försäkringsföretag och produktbolag uppdelat per anställd försäkringsförmedlare och andra parametrar. Vidare inhämtas alla ersättningar till anställda försäkringsförmedlare, samt information om höga engångsersättningar. Som komplement till detta inhämtas ytterligare information om intressekonflikter från förmedlarföretag med tillstånd för förmedling av livförsäkring som ingår i en koncern med fondbolag eller värdepappersinstitut.

Delar av uppgifterna kommer, på aggregerad nivå, att användas som underlag för vår interna riskanalys och i vårt tillsynsarbete.

Vilka företag kartlägger vi?

I den första enkäten omfattas de försäkringsförmedlare som är juridiska personer med tillstånd för förmedling av livförsäkring (dvs. minst livklass Ia), som huvudsaklig verksamhet som innehaft tillstånd sedan 2021 eller tidigare. Värdepappersinstitut som också har tillstånd för försäkringsdistribution inkluderas i urvalet.

För den andra enkäten görs urvalet från de förmedlarföretag med eget tillstånd för förmedling av livförsäkring som ingår i en koncern med fondbolag eller värdepappersinstitut. Endast den juridiska person som är högst upp i koncernstrukturen, samt innehar tillstånd för försäkringsdistribution kommer väljas ut.

Alla finansiella institut, förutom värdepappersinstitut, som också har tillstånd för försäkringsdistribution som "underordnad" verksamhet undantas från urvalet (till exempel försäkringsföretag, banker och sparbanker som också har tillstånd för försäkringsdistribution).

Varför gör vi denna fördjupade analys?

Avdelningen Försäkringstillsyn genomför en fördjupad analys av försäkringsförmedling hos försäkringsförmedlare som distribuerar liv- och sparförsäkringar. Syftet är att få en djupare förståelse för hur förmedlarmarknadens ersättningar är uppbyggda, hur provisioner och andra ersättningar erhålls samt vilka intressekonflikter som blir relevanta i förhållande till dessa.

Syftet är inte att bedöma hur enskilda företag följer olika regler och ligger inte till grund för beslut om sanktioner eller ingripanden. Baserat på vad som framkommer av en fördjupad analys kan vi dock välja att inleda en undersökning.

Frågor och svar

Personuppgifter finns i bilagan. Ska jag kryptera informationen i mitt svar?
Du kan kryptera informationen genom till exempel krypterad e-post eller genom att skicka excel-filen med ett lösenord som du skickar i ett separat mejl för att säkerställa att du inte riskerar att sprida känslig information. Så mejlar du krypterat.

Vi förmedlar skadeförsäkringar med livmoment, men inte sparandeprodukter inom ett försäkringsskal. Behöver vi besvara enkäten?
Skicka ett mejl till faff24@fi.se och beskriv kortfattat er verksamhet, så meddelar vi huruvida ni behöver besvara enkäten.

Har du fler frågor om den fördjupade analysen? Mejla faff24@fi.se

Ange alltid diarienummer vid frågor om enkäten.