Hållbarhetsrapportering och behoven av ökad transparens och jämförbarhet

Omställningen till en fossilfri ekonomi kommer att kräva stora investeringar både i infrastruktur och teknologi. Här har marknaden en viktig roll att fylla genom att fördela kapital, hantera risker och stimulera innovation för nya kreativa lösningar. För att det ska bli möjligt måste företagen lämna mer och bättre information till investerarna om sina klimatrisker och sitt klimatarbete.

För FI som tillsynsmyndighet är det en prioriterad fråga att få på plats en enhetlig standard för hållbarhetsredovisning så att finansieringen av klimatomställningen kan ta fart. Som ett led i att utveckla en tankeram kring hållbarhetsredovisning har FI gett Torkel Strömsten, som forskar inom redovisning vid Handelshögskolan i Stockholm, i uppdrag att skriva en rapport som syftar till att sätta in arbetet med hållbarhetsredovisning i ett större sammanhang kopplat till redovisningens grundläggande funktioner, syfte och utveckling över tid. Kontaktpersoner på FI har varit Johan Almenberg och Johanna Fager Wettergren.

Rapporten diskuterar behovet av att skapa en enhetlig global standard för den icke-finansiella hållbarhetsrapporteringen som i sin tur kan leda till ökad transparens och jämförbarhet. Hållbarhetsrapportering kräver dessutom revision, menar författaren, vilket kommer att underlättas med en global normgivare och kommer på sikt att skapa bättre information för marknadens aktörer.

Laddar sidan