Delredovisning om samarbete för att motverka olaglig spelverksamhet

FI och Spelinspektionen har gemensamt identifierat ett antal områden där samverkan ska utvecklas och förstärkas. Det visar en första delredovisning av uppdraget att se över hur samarbetet kan stärkas för att motverka olaglig spelverksamhet.

Syftet är att myndigheterna ska bli mer effektiva på att bedriva tillsyn inom sitt respektive uppdrag, och i förlängningen öka möjligheterna att blockera betalningsförmedling till och från olagliga spelverksamheter.

I ett första steg handlar det om kunskapsöverföring och utbildningsinsatser myndigheterna emellan. Exempelvis finns det ett behov hos Spelinspektionen att öka sin kunskap om betalningsmarknaden och betaltjänster och FI kommer att vara behjälplig med kunskapsöverföring till Spelinspektion inom området. På liknande sätt finns det ett behov hos FI att få en ökad förståelse för regleringen av olaglig spelverksamhet och annan relevant spelreglering, något Spelinspektionen kommer bistå FI med.

I enlighet med den arbetsplan som har upprättats kommer myndigheterna under hösten 2023 att se över hur det fortsatta arbetet kan stärkas för att motverka olaglig spelverksamhet på den svenska spelmarknaden samt förebygga och förhindra penningtvätt. Resultatet av det arbetet, tillsammans med eventuella förslag på förändringar i respektive myndighetsuppdrag och regelverk, kommer att redogöras för vid slutredovisningen av detta uppdrag.