Rapport: Bankernas hantering av undantag från amorteringskraven

Finansinspektionen har haft regeringens uppdrag att kartlägga bankernas hantering av undantag från amorteringskraven. Kartläggningen visar att bankerna har i huvudsak hanterat undantagen från amorteringskraven på ett bra sätt. Bankerna har förbättrat sina processer för att hantera undantagen, som har blivit allt fler. Ökningen förklaras av att pressen på hushållens ekonomi har ökat och att informationen om möjligheten till undantag har spridits i samhället. Bankernas förbättrade processer är en anpassning till detta.

Uppdraget har sin bakgrund i att hög inflation och högre räntor gör att hushållens privatekonomi pressas allt mer. Det är därför viktigt att den flexibilitet som finns i regelverket används och att bankerna beviljar undantag från amorteringskraven när det är motiverat. FI kommer att fortsätta att bevaka bankernas hantering av undantag från amorteringskraven.

Möjligheten för bankerna att bevilja tillfälliga undantag från amorteringskraven om det finns särskilda skäl har funnits sedan det första amorteringskravet infördes 2016. Med särskilda skäl avses att bolånetagare har fått väsentligt försämrade ekonomiska förutsättningar.

Det är banken som i varje enskilt fall beslutar om ett tillfälligt undantag ska beviljas eller inte. En förutsättning för att en bank ska kunna bevilja undantag från amorteringskraven är att de omständigheter som motiverar undantaget inträffar efter att kunden har fått ett bolån och alltså inte fanns när lånet beviljades.

Det krävs också att undantaget ligger inom ramen för god kreditgivningssed och att banken gör en individuell bedömning av låntagarens förutsättningar. En sådan bedömning behöver vara grundad på tillräcklig information om låntagarens situation, till exempel aktuella uppgifter om inkomst, utgifter och sparande.