Finanssektorns stabilitet 2005 (2005:10)

De yttre betingelserna för finansföretag och finansmarknader, internationellt och i Sverige, är gynnsamma. De består bland annat i en relativt god ekonomisk tillväxt, låg och stabil inflation och låga räntor, en bild som enligt flertalet bedömare förväntas bestå de närmaste åren.

Frågetecken och osäkerhetsfaktorer finns, exempelvis när det gäller oljeprisutvecklingen och det växande amerikanska bytesbalansunderskottet, men dessa risker bedöms inte utgöra något allvarligt hot mot den stabila och gynnsamma utvecklingsbilden i det kortare perspektivet.

Laddar sidan