Bolånerapporter

FI:s bolånerapporten bygger på vår årliga undersökning av bolånemarknaden. Den beskriver belåningsgrad, skuldsättning, lånevillkor och återbetalningsförmåga hos svenska hushåll.

2017

Den svenska bolånemarknaden (2017)

Generellt har nya bolånetagare goda marginaler att klara sina betalningar och de senaste årens utveckling med större marginaler fortsatte 2016. Hushållen har fått en bättre finansiell motståndskraft mot störningar enligt FI:s stresstester. Fler hushåll klarar stigande räntor och ökad arbetslöshet utan att få underskott i sina månadsbetalningar jämfört mot tidigare år.

2016

Den svenska bolånemarknaden 2016

Den genomsnittliga skuldkvoten för hushåll med nya bolån ökade från 387 till 406 procent mellan 2014 och 2015, visar FI:s bolånerapport.

2015

Den svenska bolånemarknaden 2015

FI följer utvecklingen på bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning noga och bolåneundersökningen utgör en viktig del av detta arbete. Årets undersökning visar att den genomsnittliga belåningsgraden och skuldkvoten för hushåll med nya bolån var oförändrad mellan 2013 och 2014, trots snabbt stigande bostadspriser.

2014

Den svenska bolånemarknaden 2014

2014-04-10 | Rapporter

För fjärde gången genomför FI en omfattande undersökning av bolånemarknaden. Den är en viktig del i FI:s arbete att analysera utvecklingen av hushållens skuldsättning.

2013

Den svenska bolånemarknaden 2013

FI:s årliga bolåneundersökning bekräftar att bolånetaket fortsätter att fungera. Få hushåll tar lån över taket, det vill säga mer än 85 procent av marknadsvärdet, samtidigt som amorteringsbeteendet har förbättrats hos dem som tar stora lån.

2012

Den svenska bolånemarknaden 2012

Hushållens belåningsgrad för nya lån minskade under 2011, för första gången sedan 2002. Det bekräftas av bankerna i denna bolåneundersökning som också visar att efterfrågan på höga belåningsgrader har minskat sedan bolånetaket infördes för ett år sedan.

2010

Den svenska bolånemarknaden och bankernas kreditgivning

Riskerna för det finansiella systemet som helhet är låga men hushållens höga belåningsgrad oroar. Det är slutsatsen av Finansinspektionens bolåneundersökning.

2009

Bolån liten risk för bankerna (2009:7)

2009-05-15 | Rapporter Bank

Svenska hushålls bostadslån innebär en relativt liten risk för bankerna och den finansiella stabiliteten. Det konstaterar Finansinspektionen i en ny rapport. Däremot finns risker för att enskilda låntagare kan få svårigheter, särskilt om arbetslösheten skulle fortsätta stiga och räntorna samtidigt går upp.

2008

Utvecklingen på bolånemarknaden (2008:6)

Belåningsgraderna ökar och de verkliga amorteringstiderna är långa både i portföljen och i nyutlåningen. Det visar en undersökning som FI publicerar i dag.

2006

Utvecklingen på bolånemarknaden (2006:9)

2006-09-20 | Rapporter Bank

Ökade belåningsgrader, längre amorteringstider och pressade räntemarginaler förstärker riskerna på den svenska bolånemarknaden. Trots den negativa utvecklingen utgör de faktiska nivåerna ännu ingen allvarlig risk för stabiliteten i banksektorn.

Laddar sidan