Yttrande över slutbetänkandet ”En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad”

2016-11-14 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen tillstyrker flertalet av de förslag som läggs fram i slutbetänkandet av 2014 års fondutredning, men har ett antal synpunkter på delar av förslagen.

FI tillstyrker förslagen om information rörande hållbarhetsaspekter och aktiv/passiv förvaltning. Det är, enligt FI:s mening, viktigt med tydlig information till konsumenter.

FI tillstyrker även, i huvudsak, förslagen om placering i fondandelar, en ny fondtyp för professionella investerare, kapitaltäckningsreglerna samt redovisnings- och bokföringskrav för fonder och net asset value (NAV) i informationsbroschyren. I dessa delar framför FI dock ett antal synpunkter på förslagen.

FI avstyrker även ett antal av utredningens förslag.

Laddar sidan